SZMSZ

SZENTENDREI KISTÉRSÉGI IPARTESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

(SZMSZ)

I. Az Ipartestület céljai és feladatai

A Szentendrei Kistérségi Ipartestület az egyesülésről szóló 1989. évi II. tv. alapján, önállóan működő pártoktól, állami és társadalmi szervezetektől független érdekképviseleti szervezet. Feladata a tagok érdekképviselete, érdekvédelme és tagjai részére szolgáltatások nyújtása. A testület működését az idevonatkozó jogszabályok, az Ipartestület Alapszabálya, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) határozza meg.

II. Az Ipartestület alapadatai

A Testület neve: Szentendrei Kistérségi Ipartestület
Székhely: 2000 Szentendre, Bercsényi u. 3.
Nyilvántartásba vételi szám: 10.PK.60976/1990
Adószám: 19170912-1-13
Bankszámlaszám: 10403112-31113823-00000000

III. Az Ipartestület szervezeti felépítése

A Közgyűlés

- Az Ipartestület legfőbb szerve a Közgyűlés, amely a tagok összessége.
- A Közgyűlésre vonatkozó szabályokat teljes egészében az Alapszabály tartalmazza.

Az elnökség

- Az elnökség az Ipartestület tevékenységét két közgyűlés között irányító, választott testület.
- Az elnökség létszáma 9 fő.

Az elnökség tagjai:

a) az elnök 1 fő
b) az alelnökök 2 fő
c) az elnökségi tagok 6 fő

Az elnökség feladatát és hatáskörét, működését az Alapszabály valamint a Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) tartalmazza.

A felügyelő bizottság

Az Alapszabályban megfogalmazott ellenőrzési és beszámolási feladatok ellátása.

- Az felügyelő bizottság létszáma 3 fő. A tagjai:

a) A felügyelő bizottság elnök 1 fő
b) A felügyelő bizottság tagok 2 fő

IV. Az elnökség és az ügyvezetés feladata

Az elnökség feladata a közgyűlés által meghatározott célok, feladatok maradéktalan végrehajtása, a tagság összefogása, informálása, segítése, valamint az ügyvezetés munkájának meghatározása és felügyelete. Az elnökség minimum öt fő megjelenése esetén hozhat döntéseket.

Az Ipartestület elnöke

- eljár az Ipartestületet érintő ügyekben
- összehívja az elnökségi üléseket (a jelenleg kialakult rend, minden hónap első hétfőjén 18.00 óra). Ettől eltérő időpontokról minden esetben az elnökség dönt szótöbbséggel
- beszámoltatja az ügyvezetőt az elmúlt időszak pénzügyi-gazdasági és egyéb eseményeiről
- vezeti az elnökségi üléseket
- figyelemmel kíséri az alapszabály és a közgyűlés határozatainak betartását
- köteles évente éves tervet és beszámolót készíteni, készíttetni
- felelős az Ipartestület szabályos működéséért
- az elnökség nevében gyakorolja az ügyvezető felett a munkáltatói jogokat
- jogosult szerződések, megállapodások aláírására, amelyet a vezetőség elfogadott

Az alelnök

- az elnök akadályoztatása esetén átveszi az elnöki teendőket (a vezetőség jelöli ki)
- az elnökkel és az elnökségi tagokkal közösen dolgozzák ki a feladatokat, határozzák meg a teendőket
- feladata, szakmai osztályok felügyelete, és az erről történő folyamatos tájékoztatás a vezetés és a felügyelő bizottság felé
- elvégzi a rábízott feladatokat, ennek kapcsán eljár és beszámol.

Az elnökségi tagok

- az elnökkel és az alelnökökkel közösen dolgozzák ki a feladatokat, határozzák meg a teendőket
- szótöbbséggel határozzák meg az ügyvezetésre vonatkozó feladatokat
- feladata, a szakmai osztályok felügyelete, működésének segítése, és az erről történő folyamatos tájékoztatás a vezetés és a felügyelő bizottság felé
- elvégzik a rájuk bízott feladatokat, ennek kapcsán eljárnak és beszámolnak.

Az ügyvezetés

- a tagok, és pártoló tagok által fizetett tagdíjról nyilvántartást vezet
- az elnökség döntése alapján elkészíti a bérleti szerződéseket
- nagyobb bérleti díj elérése érdekében gondoskodik az alkalmankénti bérbeadás lehetőségéről, elkészíti a Céh Galéria kiállítási listáját, egyeztet a kiállítani kívánó személyekkel, ami munkaidőn kívül (hétvégére) esik
- a bérlőktől havonta beszedi a bérleti díjat, valamint kiszámlázza a rájuk eső rezsi költséget és beszedi azon díjakat
- a munkavédelmi,- tűzvédelmi vizsgára kötelezett tagokat nyilvántartja, és értesítést küld az oktatás időpontjáról
- tanfolyamokat szervez, meghívja az előadókat, biztosítja a termet, szükség esetén ebédet rendel a résztvevőknek
- az előírt határidőig elkészíti (vagy a könyvelőnek átadja) és elküldi a szervezet működésével kapcsolatos bevallási és adatszolgáltatási, statisztikai nyomtatványokat
- adók, járulékok, közműdíjak,?, határidőig történő átutalásáról, befizetéséről gondoskodik. Kapcsolatot tart, szükség esetén levelezik a szolgáltatókkal, (ELMŰ, TIGÁZ, Biztosító?)
- könyvelés során a számlákat, banki bizonylatokat havonta, külön borítékokban tárolja, bank illetve pénztár szerint elkülönítve
- szigorú számadású nyomtatványok rendszeres és tételes vezetéséről gondoskodik
- az ipartestület tulajdonában lévő eszközökről, berendezésekről nyilvántartást vezet
- az előírásoknak megfelelően vezeti a bérrel, egyéb személyi jellegű kifizetésekkel kapcsolatos nyilvántartásokat
- a jelenléti ívet, fizetett szabadság nyilvántartást vezeti
- a beérkező leveleket soros iktatókönyvbe bevezeti. Az illetékeseknek továbbítja, illetve intézkedik a levélben foglaltaknak megfelelően. A jogszabályokban, szerződésekben vagy egyéb módon meghatározott válaszadási határidőket betartja.
- a tagsági viszonyról igazolást, az elveszett mesterlevélről másolatot készít
- meghívókat, értesítéseket készít a Közgyűlés, iparos gyűlés, tanfolyam résztvevői számára, és azokat időben postázza
- a jogszabályváltozásokról értesíti a tagokat
- a gyűlésekről, összejövetelekről feljegyzést, emlékeztetőt, jegyzőkönyvet készít
- a faxon érkezett, illetve továbbított iratokat ugyanúgy kezeli, mint a postán kapott illetve továbbított iratokat. A faxról másolatot készít.
- a küldeményeket a postahivatal postafiókjából kiveszi, illetve az elnök meghatalmazása alapján készített postahivatali engedéllyel az ajánlott küldeményeket átveszi
- figyelemmel kíséri a pályázatokat, lehetőség szerint elkészíti azokat, az elszámolást időben teljesíti
- a pályázathoz szükséges igazolásokat beszerzi Bíróságtól, banktól, Munkaügyi központtól, APEH-től, Illetékhivataltól ?.stb.
- kapcsolatot tart az országos IPOSZ-szal, Ipartestületekkel, FUVOSZ-szal, PM.-i Kamarával, Vállalkozásfejlesztési Alapítvánnyal, OFÁ-val, Polgármesteri hivatallal, Olajos Csaba Alapítvánnyal, különböző civil szervezetekkel?
- az elnök, alelnök, megbízott elnökségi tagok akadályoztatása esetén képviseli testületünket, a meghívásoknak eleget tesz, részt vesz a rendezvényeiken
- anyagi, tárgyi eszközök beszerzéséről, a meglévő gépek karbantartásáról gondoskodik
- a székházban történt meghibásodások elhárítását intézi (szerelvények cseréje, csatorna javítása, fűtés beüzemelése, zárak javítása?)
- a ház állagának megóvására vigyáz, gondoskodik a helyiségek festetéséről, tisztántartásáról, az utcai front és az udvar rendben tartásáról, a kuka elszállításáról
- végrehajtja mindazon feladatokat, amelyre az elnökség utasítja.

A felügyelő bizottság

- ellenőrzi, felügyeli az elnökség, illetve az ügyvezető munkáját, gazdálkodását az általa elkészített és a tagsággal elfogadtatott Működési Szabályzat alapján.

V. Általános rendelkezések

1. Az elnökségi ülésekről minden esetben hangfelvétel készül a pontosabb jegyzőkönyv elkészítése érdekében. A hangfelvételt a jegyzőkönyv ? minden résztvevő által történő ? aláírása után lehet megsemmisíteni, törölni.
2. A bejövő eseményről, információról ? az irodán keresztül, ? a lehető legrövidebb időn belül értesíteni kell a vezetőséget és kérésre az FB tagokat is.
3. A fontosabb tárgyalásokon minden esetben legalább két kijelölt fő kell, hogy eljárjon. A kisebb horderejű ügyekben egy kijelölt személy is tárgyalhat. A fontosság mértékét az elnökség szavazattöbbséggel állapítja meg.
4. A szakmai osztály vezetője jogosult kijelölni egy vagy több tárgyaló, kapcsolattartó személyt, aki(k) vele vagy helyette a 3., 5., 6., 7. pontokban megfogalmazott módon jár(nak) el. A tárgyalások kizárólag szakmai jellegű témákat érinthetnek, az Ipartestület jó hírét, érdekeit messze szem előtt tartva.
5. Előzetes egyeztetés nélkül az Ipartestület nevében senki nem kezdeményezhet tárgyalásokat.
6. Minden esetben a közösen kialakított véleményt kell képviselni.
7. Minden megbeszélésről, tárgyalásról jegyzőkönyvet, beszámolót kell készíteni, és azt az ügyvezetőn keresztül, el kell juttatni az érdekelteknek.
8. A banki átutalások, ki- és befizetések, lekötések, egyéb rendelkezések a bank által előírt nyomtatványon kell, hogy történjenek a banknál bejelentett módon, minden esetben kettő aláírással.
9. A banki aláírásra jogosult személyek nevét az elnökség szótöbbséggel határozza meg, mely alapján történik meg a bank felé való bejelentés.
10. A házi pénztárban kerülnek kezelésre a banktól felvett, illetve a készpénzben befizetett összegek. A pénztárból kerülnek kifizetésre a készpénzes számlák és a személyi jellegű kiadások.
11. A bélyegzőt az elnök, az ügyvezető és írásban előzetesen meghatalmazott személy jogosult használni.
12. A elnökségi ülések minden esetben nyitottak.
13. Az elnökségi üléseken résztvevőkről táblázat formájában kimutatást kell készíteni, és azt a tagokhoz az éves beszámolóval együtt el kell juttatni.
14. Kényes kérdésekben ? a személyes jó kapcsolatok megtartása érdekében ? előzetes egyeztetés alapján titkos szavazást is lehet alkalmazni.

VI. Felelősségi rendszer

Az elnökség tagjai felelősek az Alapszabályban és a jelen szabályzatban meghatározott, valamint a rájuk bízott feladatok végrehajtásáért, a saját hatáskörükben hozott döntéseikért.
Az elnökség tagjai nem megfelelő megnyilvánulásért saját maguk felelnek.
Az elnökségi tagok felelősségre vonása az elkövetett mulasztás, illetőleg hatáskörsértés mértékétől függően akár visszahívást is eredményezhet.

VII. Záró rendelkezések

A Szervezeti és Működési Szabályzatban nem szabályozott kérdésben a Polgári törvénykönyv és az Egyesülési jogról szóló 1989. évi II. tv. rendelkezései az irányadók.
Jelen Szervezeti és Működési Szabályzatot a Szentendrei Kistérségi Ipartestület 2006. május 29-én megtartott Közgyűlés elfogadta.

Szentendre, 2006. 05. 29.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram